ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

UMÓW WIZYTĘ

Terapia, psychoterapia i diagnoza

Nasze gabinety terapeutyczno-diagnostyczne są zlokalizowane na ulicy Kopernika 30, oferują kompleksową opiekę nad pacjentami, obejmującą diagnozę oraz terapię psychologiczną, psychoterapię, terapię rodzin oraz terapię pedagogiczną. Nasi wykwalifikowani specjaliści posiadają bogate doświadczenie oraz dostęp do najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego. Dzięki temu możemy przeprowadzać kompleksowe badania diagnostyczne, obejmujące m.in. spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia osobowości oraz trudności dyslektyczne. Stosujemy najnowsze metody i techniki diagnostyczne, aby zapewnić możliwie dokładne i precyzyjne diagnozy. Nasze podejście do terapii jest kompletnie indywidualne, uwzględniając unikalne potrzeby każdego pacjenta. Nasz zespół terapeutyczny skupia się na osiągnięciu konkretnych celów terapeutycznych, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty. Wierzymy w znaczenie wsparcia społecznego w procesie leczenia. Dlatego zachęcamy do współpracy z rodziną, bliskimi oraz innymi specjalistami, takimi jak pedagodzy, psychiatrzy czy logopedzi. Dbamy o to, aby nasze gabinety były miejscem, w którym nasi pacjenci czują się komfortowo i bezpiecznie. Staramy się zapewnić przyjazną atmosferę oraz warunki sprzyjające skutecznej terapii. Ponadto, elastyczne godziny pracy pozwalają nam dostosować się do potrzeb naszych pacjentów. Jeśli szukasz profesjonalnej diagnostyki i terapii, skontaktuj się z nami już dziś. Nasz zespół specjalistów jest gotowy, by wesprzeć Cię na Twojej drodze do zdrowia i samorealizacji.

ZOBACZ WIECEJ

Psychoterapia

Psychoterapia jest skierowana dla osób, które poszukują pomocy oraz wsparcia w leczeniu schorzeń, zaburzeń oraz nieprawidłowości dotyczącej ludzkiej psychiki. W zależności od problemu oraz stopnia jego nasilenia stosowane są różne rodzaje i metody psychoterapii. Psychoterapia zalecana jest również dla osób, które dążą do poprawy swojej kondycji psychicznej i zwiększenia potencjału osobowościowego. Psychoterapia potrafi wpłynąć na zmianę postawy pacjenta oraz poprawić zdolności radzenia sobie z trudnościami.

ZOBACZ WIECEJ

Terapia grupowa

Terapia grupowa opiera się na przymierzu terapeutycznym, które zostaje zawarte na pierwszym spotkaniu pomiędzy terapeutą i pacjentami. Taki kontrakt ma za zadanie nadać leczeniu ramy, uwzględnić cele oraz zadania terapeutyczne oraz pozwala nawiązać bezpieczną więź uczestnikom spotkań. Podstawowymi celami do osiągnięcia przez uczestnika są :
• Uzyskanie ulgi w zakresie objawów
• Uzyskanie korzystnej zmiany w strukturze osobowości
• Poprawa w funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych
• Podejmowanie i realizowanie adekwatnych do własnych zasobów zadań życiowych
• Zwiększenie rozumienia przyczyn objawów pojawiających się w życiu pacjenta

ZOBACZ WIECEJ

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży wykazujących trudności emocjonalne, będących w kryzysie a także dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i rozwoju.
Celem terapii psychologicznej jest wsparcie naszych podopiecznych w pojawiających się trudnościach, doprowadzenie ich do optymalnego funkcjonowania, pozbycia bądź zmniejszenia lęków, nieśmiałości, terapii zaburzeń zachowania, nauki budowania relacji z innymi osobami. Ponadto psycholog zajmuje się diagnozą rozwoju dziecka oraz wspieraniem rodziców w budowaniu relacji z dzieckiem.
Rozpoczęcie terapii wiąże się z obowiązkowymi konsultacjami w celu zdiagnozowania trudności występujących u dziecka i dobrania najodpowiedniejszej formy terapii.
Dla kogo zalecana jest terapia psychologiczna?
Terapia psychologiczna potrzebna jest Twojemu dziecku, jeśli przejawia bądź ma:
-lęki
-depresję
-Wycofuję się społecznie
-Autyzm, Aspergera
-ADHD
-Anoreksję
-bulimię
-problemy wychowawcze

ZOBACZ WIECEJ

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest procesem długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym. Dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka. Jest nastawiona na pomoc dziecku w niwelowaniu jego trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Pomaga w eliminowaniu ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny oraz motywacji do dalszego działania i motywowaniu do wykonywania obowiązków szkolnych. Zazwyczaj terapia pedagogiczna łączy się z wieloma technikami tj., elementy areterapii, bajkoterapii, muzykoterapii i choreoterapii.

ZOBACZ WIECEJ

Terapia środowiskowa

Terapia środowiskowa skierowana jest do osób z autyzmem, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami lękowymi i do wszystkich osób, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w terapii w gabinecie. Prowadzenie terapii w środowisku podopiecznego pozwala na prowadzenie działań profilaktycznych w celu wspomagania prawidłowego rozwoju, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierania jego rodziny. Jednym z głównych założeń Pracy Środowiskowej jest aktywizacja podopiecznych. Nasi terapeuci uczą ich radzenia sobie z codziennymi obowiązkami, pomagają przezwyciężyć występujące u podopiecznych lęki, oraz edukują podopiecznego i członków jego rodziny, pomagając rodzinie w zrozumieniu występujących trudności u chorego i akceptacji choroby. Terapeuci udzielają także wsparcia emocjonalnego dla rodziny, opiekunów osób bliskich jak i dla samego pacjenta.

ZOBACZ WIECEJ

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna polega na tzw., „korekcie logopedycznej” czy też „redukcji mowy”, obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych , zamierzonych oddziaływań, które ukierunkowane są na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumienia tj., od prostych wad mowy do niemożliwości mówienia włącznie. Takie oddziaływania mają na celu :
• Usunięcia zaburzeń mowy
• Nauczanie mowy, która się wykształciła
• Przywracanie mowy w przypadku jej utraty
• Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
• Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
• Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych jak i skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy

ZOBACZ WIECEJ

Arteterapia(muzykoterapia, terapia tańcem)

Arteterapia jest terapią prowadzoną przez sztukę. Rzeźba, malarstwo, ceramika jak i taniec otwierają dostęp do naszego wnętrza, naszych emocji , potrzeb i lęków. Pomagają w przezwyciężeniu lęku związanego z kontaktami z innymi ludźmi, podnoszą samoocenę uczestników. Arteterapia jest polecana dla każdego i w każdym wieku. Mogą z niej korzystać zarówno dzieci jak i osoby dorosłe i seniorzy. Terapia sztuką jest zwłaszcza polecana dla osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących uzależnienia lub u ludzi, którzy są po traumach i starają się powrócić do normalnego funkcjonowania. Działania artystyczne są sposobem na wyrażanie siebie i swoich emocji. Należy podkreślić, iż w arteterapii nie trzeba mieć żadnych uzdolnień w kierunku określonej dziedziny sztuki. Działanie terapeutyczne w tym zakresie ma sam proces twórczy.

ZOBACZ WIECEJ

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych prowadzony jest w grupach max 8 osobowych. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi np.:
– trudnościami w funkcjonowaniu w grupie z rówieśnikami
– nieśmiałością i wycofaniem społecznym
– trudnościami z dostosowaniem się do zasad
-niekontrolowana agresją
-problemami wychowawczymi
– kłopotami w szkole
Program zajęć TUS:
1. Zapoznanie się z nowymi osobami.
2. Normy i zasady grupowe
3. Jak zapoznawać się z druga osobą i pozyskiwać informację na temat jej zainteresowań oraz jak dzielić się informacjami o swoich zainteresowaniach.
4. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji. Sposoby na złość, lęk, smutek, nudę, wstyd.
5. Rozpoznawanie emocji, motywacji innych osób na podstawie ich zachowania. Informowanie innych o własnych potrzebach.
6. Budowanie właściwej samooceny na podstawie swoich mocnych stron.
7. Budowanie bazy dobrych doświadczeń. Wzmacnianie emocji „pozytywnych”.
8. Koleżeństwo. Reguły prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
9. Stosowanie komunikatu „ja” w rozmowie. Asertywność.
10. Nabywanie umiejętności pracy w grupie. Czym są negocjacje i kompromis.
11. Jak radzić sobie z przemocą. Reagowanie na zaczepki.
12. Jak w pozytywny sposób pozyskać uwagę innych. Prezentacja własnych zainteresowań przed grupą.

Trening umiejętności Społecznych ma na celu usprawnienie:
– samokontroli
– zrozumienie własnych emocji i społecznie akceptowane ich wyrażanie
– komunikowania się
– współpracy w grupie
-przestrzeganie reguł
– rozpoznawania emocji innych osób i adekwatnego zachowania w stosunku w danej sytuacji

TUS szczególnie zalecany jest dla dzieci z ADHD, Autyzmem, Aspergerem, a także dla dzieci nieśmiałych i lękliwych.
Zajęcia prowadzone są w grupach i odbywają się raz w tygodniu. Przed przystąpieniem do TUS konieczna jest jednorazowa konsultacja w celu przypisania uczestnika do odpowiedniej grupy zajęciowej.

ZOBACZ WIECEJ

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji jest dedykowany dla dzieci oraz młodzieży, której dużą trudność sprawia kontrolowanie złości i swoich negatywnych emocji. TZA jest metodą korygowania agresywnych zachowań występujących u dzieci i młodzieży. Metoda, na której opiera się TZA jest treningiem zasad teorii społecznego uczenia się. W tym podejściu określone są podstawowe kroki, które pozwalają na nabywanie danej umiejętności społecznej i ich wypróbowywanie na zasadzie odgrywania przez uczestników zajęć scenek. Trening ma na celu systematyczne uczenie się podstawowych prospołecznych umiejętności. Praca z agresją jest min., możliwością zastosowania wobec osób w różnym wieku, o różnym poziomie agresywności i doświadczeniach społecznych. TZA charakteryzuje wieloaspektowość oraz wyraźna strukturalizacja, co ułatwia zarówno uczenie się jak i stosowanie nabytej wiedzy w praktyce. Główny cel, to nauka uczestników podstawowych zachowań, które odbywa się na zasadzie odgrywania ról i otrzymywania informacji zwrotnych oraz przenoszenie nabytych umiejętności do codziennego życia. Gdy podstawowe kroki zostaną utrwalone, istnieje prawdopodobieństwo, że uczestnik zastosuje je w codziennym stosowaniu.

ZOBACZ WIECEJ

Terapia Integracji Sensorycznej

Zajmujemy się całościowo diagnozą i terapią zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
Na terapię składają się: diagnoza, zajęcia terapeutyczne w gabinecie do SI, dostosowania otoczenia i pracy w domu.
Diagnoza opiera się na obserwacji dziecka, próbach klinicznych, testach i wywiadzie z rodzicami. Po analizie wyników powstaje diagnoza zawierająca opis charakterystycznych dla danego dziecka zaburzeń, zaleceń do terapii oraz zestaw ćwiczeń do pracy w domu .
Kiedy zgłosić się na diagnozę?
Każdy organizm stanowi jedną całość i gdy zaistnieją nieprawidłowości w funkcjonowaniu choćby jednego z układów sensorycznych, w pewien sposób cierpi całe nasze ciało. Ważną rzeczą jest fakt, że zaburzenia w obszarze integracji sensorycznej mogą objawiać się w każdym wieku i mogą dotyczyć zarówno dzieci, niemowląt jak i dorosłych.
Mamy doświadczenie w diagnozie i terapii osób w różnym wieku (zarówno dzieci rocznych jak i osób dorosłych), choć główną grupą dla której adresowana jest terapia to wiek 4 – 10 lat.
Niektórymi objawami zaburzeń integracji sensorycznej mogą być:
• Nadruchliwość lub wycofanie
• Problemy z koncentracją
• Nieprawidłowe napięcie mięśniowe
• Niezgrabność ruchowa, a co za tym idzie problemy z nabywaniem nowych umiejętności ruchowych jak na przykład jazda na rowerze, bieganie, pływanie
• Problemy w wykonywaniu precyzyjnych ruchów manualnych np. rysowanie, cięcie, pisanie, malowanie, nawlekanie
• Unikanie kontaktu z rówieśnikami
• Problemy w przedszkolu / szkole, złe zachowanie, nie adekwatne reakcje emocjonalne
• Problemy z czytaniem
• Unikanie miejsc hałaśliwych, zatłoczonych
• Niechęć do zabaw na placu zabaw (zabawy w piasku, huśtanie, zjeżdżanie na zjeżdżalni)
• Niechęć do zakładania niektórych ubrań (gryzące ubrania, metki)
• Nadwrażliwość na światło lub nadmierne fiksowanie wzroku na świetle, obiektach ruszających się
• Unikanie obcinania włosów, paznokci
• Chęć jedzenia tylko i wyłącznie wybranych potraw
• Poszukiwanie nowych, mocnych bodźców poprzez mocne podskoki, celowe upadanie, prowokowanie do przepychanek, upodobanie do wciskania się w małe przestrzenie, ciągłe bieganie, kręcenie się…
• Chodzenie boso, rozbieranie się, chodzenie nago lub potrzeba chodzenia w długim rękawie i nogawkach mimo ciepła.

Ćwiczenia w gabinecie odbywają się w specjalnie wyposażonej Sali bogatej w sprzęt terapeutyczny. Mają one formę zabawy w której dziecko z przyjemnością uczestniczy i ma wrażenie że wraz z terapeutą je tworzy. W rzeczywistości jest to praca w której każde zadanie ruchowe ma określony cel terapeutyczny i tworzy ciąg następujących po sobie specjalnie dobranych aktywności. Zadania są dobierane indywidualnie do każdego dziecka oraz jego zaburzeń.

Ćwiczenia domowe oraz modyfikacja otoczenia. Terapeuta oraz rodzice dziecka muszą być świadomi, jakie codzienne aktywności i bodźce z otoczenia mogą pozytywnie wpłynąć na jego zachowanie, stan pobudzenia, emocje, koncentrację uwagi, koordynację. Dzięki temu kontrola bodźców dopływających do dziecka odbywa się nie tylko na sali integracji sensorycznej, ale również w środowisku domowym, szkolnym, rówieśniczym. Dzięki takiej współpracy można oczekiwać, że efekty terapii dadzą większe rezultaty.

ZOBACZ WIECEJ

Grupy wsparcia dla osób z Depresją i zaburzeniami odżywiania

Zajęcia grupowe prowadzone dla osób z depresją i zaburzeniami odżywiania są ukierunkowane dla osób , które potrzebują wsparcia w przejściu przez swoje trudności i wyrażają chęć do poprawy swojego samopoczucia. Zajęcia odbywają się w grupach prowadzonych przez psychologa. Podczas zajęć pomiędzy psychologiem a grupą zawiera się kontrakt i zostają ustalone zasady według, których funkcjonować będzie grupa. Zajęcia o tym charakterze mają za zadanie min., :
• Redukować napięcie oraz odreagowanie negatywnych emocji poprzez zastosowanie różnych technik terapeutycznych.
• Wzmocnienie wewnętrznych zasobów uczestników umożliwiający im radzenie sobie z problemami dnia codziennego.
• Poprawa samopoczucia przez poznanie efektu relaksacyjnego.
• Poprawa samooceny i budowanie pozytywnego obrazu własnego ciała.
• Praca nad obrazem własnego Ja
• Poznanie własnego ciała i własnych potrzeb
• Dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego.

ZOBACZ WIECEJ