ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności do usług społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie Terapeutów.”

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Cel projektu: wzrost samodzielności i nabycie nowych umiejętności przez osoby potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na niepełnosprawność z zaburzeniami psychicznymi, z autyzmem, Zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym i podobnymi zaburzeniami, a także zapewnienie wsparcia osobom z ich otoczenia, dzięki zapewnieniu dostępu do przystępnych cenowo usług społecznych.

Okres realizacji: IV 2021 – XII 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 026 437,50 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 821 150,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 132 447,50 zł

Oferowane formy wsparcia:

dla Uczestników Projektu: usługi opiekuńcze i zajęcia terapeutyczne realizowane w środowisku domowym, terapeutyczne półkolonie letnie

dla rodziców/opiekunów Uczestników Projektu: wsparcie psychologiczne, szkolenia

Uczestnicy projektu: łącznie 30 osób – mieszkańcy m.st. Warszawa z zaburzeniami psychicznymi, z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i podobnymi zaburzeniami w wieku od 3 do 50 lat


2023-04-03

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie Terapeutów.” informujemy, że w dalszym ciągu możliwe jest skorzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez Stowarzyszenie Terapeutów (łącznie 40 miejsc). Usługi te świadczone na chwilę obecną są na zasadach pełnej odpłatności w wysokości 50 zł za godzinę. Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia.

O ewentualnych zmianach poziomu odpłatności, w przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na ten cel, będziemy informować na bieżąco.


2021-06-22

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rekrutacja do projektu została zakończona. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc będziemy zamieszczać stosowne informacje na naszej stronie internetowej.


Jak prawidłowo określić dochód na potrzeby wskazania w formularzu zgłoszeniowym

Dochód należy określić na podstawie danych z 2020 r.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej – Uczestnika Projektu, będącego osobą z niepełnosprawnościami nie zamieszkującej z innymi członkami rodziny, samodzielnie się utrzymującej należy uwzględnić jedynie dochód osiągany przez tą osobę

W przypadku dochodów na członka rodziny – gdy Uczestnik Projektu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami wspólnie z nimi gospodarując lub będąc na ich utrzymaniu należy uwzględnić dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego a następnie wynik podzielić na liczbę osób pozostających w takim gospodarstwie domowym

Na potrzeby wyliczenia poziomu dochodu należy uwzględnić:

 • wszelkie przychody podlegające opodatkowaniu (zgodnie z deklaracją PIT za 2020 r.)
 • renty, zasiłki chorobowe, zasiłek macierzyński itp.
 • dochody z działalności podlegającej opodatkowaniem na zasadzie ryczałtu (np. z tytułu wynajmu nieruchomości)
 • dochód dziecka zarówno z pracy zarobkowej, jak i alimentów, które otrzymuje dziecko
 • inne wskazane w ustawie o pomocy społecznej lub ustawie o świadczeniach rodzinnych

otrzymaną kwotę należy pomniejszyć o:

 • koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy, składki zdrowotne, składki społeczne (zgodnie z PIT)
 • świadczenia alimentacyjne wypłacane osobom trzecim

kwotę następnie należy podzielić na 12 miesięcy i podzielić na ilość członków rodziny (osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem projektu).

Do dochodów nie wlicza się:

 • zasiłków celowych
 • świadczeń z programu 500+ lub 300 +
 • świadczeń opiekuńczych (zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem)
 • zasiłków rodzinnych
 • oraz innych wskazanych w ustawie o pomocy społecznej

UWAGA

W przypadku, gdy dochód określony zgodnie z powyższymi warunkami na członka rodziny (lub osoby samotnie gospodarującej) przekracza maksymalne limity dla których określa się poziom odpłatności tj.

w przypadku osób samotnie gospodarujących kwotę 2313,30 zł.

w przypadku dochodu na członka rodziny kwotę 1636,80 zł.

Dopuszczamy możliwość wskazania w formularzu rekrutacji, że poziom dochodu jest powyżej ww. kwot (na końcu formularza, gdzie jest mowa o poziomie dochodów należy wskazać „powyżej 1636,80 zł/os.” – dla rodzin lub „powyżej 2313,30 zł” – w przypadku osób samotnie gospodarujących.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres projekt921@terapeuci.org.pl lub telefoniczny na numer wskazany w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Informujemy o kolejnym wydłużeniu okresu pierwszego naboru do projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów do dnia 22.06.2021 r.


2021-05-28

Informujemy o kolejnym wydłużeniu okresu pierwszego naboru do projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów do dnia 08.06.2021 r.


2021-05-21

Informujemy o wydłużeniu okresu pierwszego naboru do projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów do dnia 28.05.2021 r.

 


2021-05-16

PIERWSZY NABÓR DO PROJEKTU:

Stowarzyszenie Terapeutów ogłasza pierwszy nabór na uczestników projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie Terapeutów.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Dokumenty (formularz uczestnictwa) należy składać w terminie 17-21.05.2021 r. w formie elektronicznej na adres: projekt921@terapeuci.org.pl lub w formie papierowej w ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie mieszczących się pod poniższymi adresami:

ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa

ul. Kijowska 11, 03-741 Warszawa

ul. Międzynarodowa 49A, 03-922 Warszawa

Wszelkie pytania dotyczące projektu należy zgłaszać mailowo na adres projekt921@terapeuci.org.pl lub telefonicznie pod nr: 530 108 356

 

Uwaga!!!

Korzystanie z usług w ramach projektu jest częściowo płatne.

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu RPO – Zwiększenie dostępności ..

Dokumenty do wypełnienia i wysłania – Formularz zgłoszeniowy – Zwiększenie dostępności ..

Zapraszamy do udziału 🙂