ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Program pomocy osobom niepełnosprawnym w szczególności z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami i ich rodzinom – Ośrodek Integracji Społecznej 2021-2024” współfinansowanym ze środków m.st. Warszawa w ramach otwartego konkursu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.”

Kwota dofinansowania ze środków m.st. Warszawa: 1 382 625,00 PLN

Cel projektu: 

Pobyt w ośrodku wsparcia umożliwia nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością, podtrzymywanie kontaktów społecznych oraz zapewnienie im udziału w różnego rodzaju aktywności. Pobyt w ośrodku wsparcia jest formą pomocy społecznej stwarzającą warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz integracji ze społecznością lokalną. Pod opieką specjalistów osoby uczestniczące w zajęciach realizowanych w ośrodku wsparcia przygotowywane są do samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalanie niezależności umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie, a w przypadku osób wymagających szczególnego wsparcia uzyskanie takiego stopnia samodzielności, który będzie minimalizował konieczność wsparcia ze strony rodziców, opiekunów czy służb społecznych.

W szczególności w Ośrodku jest udzielane:

  • Wsparcie osób z niepełnosprawnością w pełnieniu ról społecznych i w uzyskaniu szeroko pojętej samodzielności,
  • Zapewnienie wsparcia terapeutycznego w celu utrwalenia szeroko pojętej samodzielności,
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,

Okres realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2024 r.

 


Warunkiem rekrutacji do projektu jest: przedstawienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki:

1. Są mieszkańcami m.st. Warszawy;
2. Są dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, które ukończyły naukę szkolną;
3. Posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym, orzeczenia równoważne, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się zakwalifikowanie do udziału osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, jeżeli charakter niepełnosprawności wyraźnie wskazuje na poziom funkcjonowania, który przy braku specjalistycznego wsparcia mógłby prowadzić do upośledzenia funkcjonowania społecznego potencjalnego uczestnika lub jego rodziny;
4. Nie są jednocześnie uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych form wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej;

W wypadku zgłoszenia chęci udziału w projekcie kandydat (jego rodzice lub opiekunowie prawni) odbywają spotkanie kwalifikacyjne przedstawiając ww. dokumenty, spotykają się z pracownikiem Ośrodka Integracji Społecznej i uzgadniają wstępnie rodzaj wsparcia, jaki możemy zaproponować. Po okresie próbo-diagnostycznym dokonywana jest diagnoza i formułowany Indywidualny Plan Działań, który będzie realizowany w najbliższym roku w ramach projektu. W razie braku wolnych miejsc kandydat zostaje wpisany na listę oczekujących.

W ramach projektu odbywają się grupowe i indywidualne formy wsparcia w Ośrodku Integracji Społecznej. Zajęcia grupowe obejmują zajęcia plastyczne, fizjoterapeutyczne, samoobsługowe, włączające społecznie, ruchowe z elementami fizjoterapii i integracji sensorycznej. Zajęcia indywidualne obejmują wsparcie terapeutyczne, samoobsługowe. Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie ciągłym przez cały czas trwania konkursu.