ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Regulamin przekazywania darowizn

Darczyńcą Stowarzyszenia Terapeutów może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Darowiznę można przekazać przelewem na konto Stowarzyszenia prowadzonego przez BNP Paribas 91 1750 0012 0000 0000 4005 1317 przez dokonanie bezpośredniego przelewu lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Stowarzyszenia, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”. Darowiznę można również przekazać za e-przelewu za pośrednictwem usługi PayU.
Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Stowarzyszeniem może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Stowarzyszenia: (Stowarzyszenie Terapeutów ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: terapeuci@terapeuci.org.pl
W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.
Darowizny przekazywane Stowarzyszeniu przeznaczane są wyłącznie na działania Stowarzyszenia.
UMOWA DAROWIZNY
1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Stowarzyszenie) kosztem swego majątku (Darowizna).
2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.
3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Stowarzyszeniu zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Stowarzyszenia) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.
SŁOWNICZEK
1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się słowniczek Regulaminu Serwisu lub tak jak zostało to opisane w Regulaminie darowizn (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
2
a) Regulamin darowizn – niniejszy regulamin.
b) Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe lub usługi przekazane przez Darczyńcę na rzecz Stowarzyszenia.
c) Darczyńca – podmiot, który dokonał Darowizny.
d) Obdarowany – Stowarzyszenie Terapeutów, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.
ZASADY PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU
1. W celu przekazania 1%, należy podać w rocznej deklaracji podatkowej PIT, w przeznaczonej do tego rubryce, numer KRS Stowarzyszenia, tj. KRS: 0000180500, a w miejscu wnioskowanej kwoty wpisać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek.
1. Strona internetowa http://terapeuci.org.pl jest prowadzona przez: Stowarzyszenie Terapeutów przy ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa , tel: 22 670 02 97 e-mail: terapeuci@terapeuci.org.pl NIP: 1181763764 REGON: 015698262 KRS: 0000180500
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Stowarzyszenia. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Stowarzyszenia Terapeutów,
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez PayU
3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Terapeutów.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Stowarzyszenia.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Stowarzyszenia.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 marca 2021 roku
Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.

ZOBACZ WIECEJ

Inni mówią o nas

Stowarzyszenie Terapeutów jako Organizacja Pożytku Publicznego utrzymuje się między innymi ze środków przekazywanych przez darczyńców. Jeśli podoba Ci się to czym się zajmujemy możesz nas wesprzeć dobrowolną wpłatą.

Nasi partnerzy