ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Razem w różnorodności – wsparcie psychospołeczne dla osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin” (konkurs nr 1/2023)

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 280 610 PLN

Cel projektu: Zwiększenie umiejętności społecznych oraz zaradności życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego i społeczno-prawnego oraz działania terapeutyczne mających na celę poprawę funkcjonowania w warunkach społecznych i gospodarczych oraz w wzrost umiejętności odnalezienia się i przystosowania do zmiennych warunków w których mieszkają, uczą się i pracują

Okres realizacji: V 2024 – III 2027 r.

Oferowane formy wsparcia:

  1. poradnictwo społeczno-prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług,
  2. poradnictwo psychologiczne,
  3. poradnictwo – konsultacje związane z trudnościami wychowawczymi i zachowaniami trudnymi
  4. poradnictwo – konsultacje z zakresu doboru i wykorzystania narzędzi do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
  5. interwencja kryzysowa dla osób niepełnosprawnych i rodzin
  6. terapia psychologiczna
  7. działania terapeutyczne z zakresu korzystania przez osoby niepełnosprawne z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

Uczestnicy projektu: w ramach projektu wsparciem objęte zostaną głównie osoby niepełnosprawne z zaburzeniami rozwoju psychicznego, z autyzmem, Zespołem Aspergera, upośledzaniem umysłowym, problemami komunikacyjnymi i z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim (jeśli będzie wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną), dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rodziny tych osób.

 


2024-05-15

Stowarzyszenie Terapeutów zaprasza do wzięcia udział w projekcie  „Razem w różnorodności – wsparcie psychospołeczne dla osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Możemy więcej” (konkurs nr 1/2023)”.

Dokumenty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej (wyłącznie z podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) na adres:

pfronporadnia@terapeuci.org.pl

Koordynatorka projektu: Liliia Henyk

Telefon kontaktowy: 575 234 062

Uwaga!!!

Korzystanie z zajęć realizowanych w ramach projektu jest częściowo płatne i podlega opłacie: 17 zł brutto za godzinę zajęć.

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu PFRON PORADNIA

Dokumenty do wypełnienia i wysłania:

Formularz zgłoszeniowy PFRON PORADNIA

Zapraszamy do udziału 🙂