ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

„Program pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom”
współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest realizowany w terminie: 1 kwietnia 2019 – 31 marca 2022.

Warunkiem rekrutacji do projektu jest: przedstawienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki:

1. są mieszkańcami m.st. Warszawy;
2. są dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, które ukończyły naukę szkolną;
3. posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym, orzeczenia równoważne, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się zakwalifikowanie do udziału osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, jeżeli charakter niepełnosprawności wyraźnie wskazuje na poziom funkcjonowania, który przy braku specjalistycznego wsparcia mógłby prowadzić do upośledzenia funkcjonowania społecznego potencjalnego uczestnika lub jego rodziny
4. nie są jednocześnie uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych form wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej,

W wypadku zgłoszenia chęci udziału w projekcie kandydat (jego rodzice lub opiekunowie prawni) odbywają spotkanie kwalifikacyjne przedstawiając ww. dokumenty, spotykają się z pracownikiem Ośrodka Integracji Społecznej i uzgadniają wstępnie rodzaj wsparcia, jaki możemy zaproponować. Po okresie próbo-diagnostycznym dokonywana jest diagnoza i formułowany Indywidualny Plan Działań, który będzie realizowany w najbliższym roku w ramach projektu. W razie braku wolnych miejsc kandydat zostaje wpisany na listę oczekujących.

W ramach projektu odbywają się grupowe i indywidualne formy wsparcia w Ośrodku Integracji Społecznej. Zajęcia grupowe obejmują zajęcia plastyczne, fizjoterapeutyczne, samoobsługowe, włączające społecznie, ruchowe z elementami fizjoterapii i integracji sensorycznej. Zajęcia indywidualne obejmują wsparcie terapeutyczne, samoobsługowe. Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie ciągłym przez cały czas trwania konkursu.