ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z autyzmem.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020)

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 576 450,00 PLN

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Terapeutów – ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu- ul. Pająkowskiego 44/52, 87-100 Toruń

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie pracy terapeutycznej prowadzonej w środowisku domowym zapewniającej efektywną i długofalową poprawę funkcjonowania osób z zaburzeniami z zakresu autyzmu w aspekcie społecznym, psychofizycznymi funkcjonalnym wraz z podniesieniem jakości opieki realizowanej przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: V 2021 – III 2022 r.

Oferowane formy wsparcia: zajęcia terapeutyczne realizowane w środowisku domowym

Uczestnicy projektu: łącznie 90 osób, w tym 70 dzieci i 20 osób dorosłych z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego

osoby z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, Zespołem Aspergera  i podobnymi zaburzeniami, którzy w momencie przystąpienia do Projektu posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim (jeśli będzie wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną) oraz posiadające zdiagnozowany autyzm lub podobne zaburzenie rozwoju, np. Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona, choroby psychiczne.


Aktualności:

2022-02-07

Zapytanie ofertowe

 

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów PFRON na rzecz Stowarzyszenia Terapeutów

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów:

„PROGRAM POMOCYOSOBOM ZAUTYZMEM I ICH RODZINOM- KONTYNUACJAREHABILITACJI” – konkurs Szansa-Rozwój-Niezależność (Konkurs 1/2018) – projekt polega na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem (projekt lokalny, okres realizacji projektu – w odniesieniu do okresu objętego audytem – 01.04.2021-31.03.2022) – wartość zadania około 368 tys. zł.

Audyt należy przeprowadzić zgodnie z zakres i wymogami obowiązującymi dla konkursu w wytycznych dostępnych pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/szansa-rozwoj-niezaleznosc-konkurs-12018/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-105551/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

„Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z autyzmem” – konkurs Pokonamy bariery (Konkurs nr 1/2020) – projekt polega na prowadzeniu terapii w środowisku domowym, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem z Torunia (projekt ogólnopolski, realizowany na terenie 8 województw, okres realizacji projektu – w odniesieniu do okresu objętego audytem – 01.04.2021-31.03.2022) – wartość zadania około 1 857 tys. zł.

Audyt należy przeprowadzić zgodnie z zakres i wymogami obowiązującymi dla konkursu w wytycznych dostępnych pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-105586/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

 

Termin wykonania zamówienia.

Usługę audytu dla projektu „PROGRAM POMOCYOSOBOM ZAUTYZMEM I ICH RODZINOM- KONTYNUACJAREHABILITACJI” należy przeprowadzić w okresie 1-20.03.2022 r.

Usługę audytu dla projektu „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z autyzmem” należy przeprowadzić w okresie III-IV 2022 r., jednak nie później niż do 20.04.2022 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcą może być podmiot, który posiada niezbędne doświadczenie oraz dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu zgodnie z wytycznymi PFRON.

Do audytu każdego projektu Wykonawca zobowiązany jest powołać co najmniej 2 osobowy zespół, w skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, a każdy członek zespołu musi dodatkowo:

– posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty);

– posiadać udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych;

– posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego lub audytu wewnętrznego.

 

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie złożonych ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny (C):

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej wg wzoru:

 

najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

(C)    =   ——————————————————————     x 100 pkt

cena brutto badanej oferty

 

Miejsce oraz termin składania ofert.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ofertę sporządzoną według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego (wraz z dodatkowymi załącznikami), należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (podpisany i zeskanowany dokument) na adres e-mail: lukasz.baska@terapeuci.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2022 r., do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

 

Pełna obowiązująca treść Zapytania poniżej:

zapytanie audyt PFRON

zał. 1-4 do Zapytania


2021-05-31

Wciąż posiadamy wolne miejsca dla uczestników projektu z obszaru województw łódzkiego, lubelskiego, pomorskiego, zapraszamy do udziału. Nabór prowadzony w sposób ciągły. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres:

pokonamybariery@terapeuci.org.pl

Telefon kontaktowy: 530 108 356

Ponadto informujemy, iż nastąpiła zamiana przyporządkowania uczestników projektu z woj. pomorskiego. Wszystkich nowych kandydatów obsługiwać będzie Stowarzyszenie Terapeutów.


WOLNE MIEJSCA

Wciąż posiadamy wolne miejsca dla uczestników projektu z obszaru województw łódzkiego, lubelskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 10 maja 2021 r. na:

pokonamybariery@terapeuci.org.pl dla kandydatów na uczestników projektu z województw łódzkiego i lubelskiego. Telefon kontaktowy: 530 108 356

pokonamybariery@spoza.org dla kandydatów na uczestników projektu z województw wielkopolskiego i pomorskiego. Telefon kontaktowy: 728 981 238


 

PIERWSZY NABÓR DO PROJEKTU:

Stowarzyszenie Terapeutów oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu ogłaszają pierwszy nabór na uczestników projektu „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z autyzmem.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020)”.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej do dnia 26.04.2021 r. na adres:

pokonamybariery@terapeuci.org.pl dla kandydatów na uczestników projektu z województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego. Telefon kontaktowy: 530 108 356

pokonamybariery@spoza.org dla kandydatów na uczestników projektu z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Telefon kontaktowy: 728 981 238

 

Uwaga!!!

Korzystanie z zajęć realizowanych w ramach projektu jest częściowo płatne i podlega opłacie: 10 zł brutto za godzinę zajęć.

 

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu PFRON – Praca środowiskowa ..

Dokumenty do wypełnienia i wysłania – Formularz rekrutacji i ankieta wstępna

 

Zapraszamy do udziału 🙂