ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Bliżej siebie – środowiskowa rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych drogą do wielowymiarowego polepszenia ich jakości życia” (konkurs nr 1/2023)

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 2 864 580 PLN

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Terapeutów – ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu- ul. Pająkowskiego 44/52, 87-100 Toruń

Cel projektu: Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie pracy terapeutycznej prowadzonej w środowisku domowym zapewniającej efektywną i długofalową poprawę funkcjonowania osób z zaburzeniami z zakresu autyzmu w aspekcie społecznym, psychofizycznym i funkcjonalnym wraz z podniesieniem jakości opieki realizowanej przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji: IV 2024 – III 2025 r.

Oferowane formy wsparcia: rehabilitacja społeczna realizowana w środowisku domowym

Uczestnicy projektu: łącznie 140 osób, w tym 100 dzieci i 40 osób dorosłych z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i łódzkiego

osoby z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, Zespołem Aspergera  i innymi niepełnosprawnościami którzy w momencie przystąpienia do Projektu posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim (jeśli będzie wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną) oraz posiadające zdiagnozowane niepełnosprawności uzasadniające konieczność prowadzenia rehabilitacji społecznej, w szczególności:

– mającej na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

– rozwijającej umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

– usprawniającej i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

 

 


2024-04-19

Stowarzyszenie Terapeutów oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu zapraszają do wzięcia udział w projekcie  „Bliżej siebie – środowiskowa rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych drogą do wielowymiarowego polepszenia ich jakości życia” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Możemy więcej” (konkurs nr 1/2023)”.

Dokumenty należy składać w formie papierowej do siedziby danego partnera projektu lub elektronicznej (wyłącznie z podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) na adres:

pfronzps@terapeuci.org.pl dla kandydatów na uczestników projektu z województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego, podkarpackiego, pomorskiego. Telefon kontaktowy: 530 108 356

projektypfron@spoza.org dla kandydatów na uczestników projektu z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Telefon kontaktowy: 728 981 238

Uwaga!!!

Korzystanie z zajęć realizowanych w ramach projektu jest częściowo płatne i podlega opłacie: 17 zł brutto za godzinę zajęć.

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu PFRON – Bliżej siebie

Dokumenty do wypełnienia i wysłania:

Regulamin rekrutacji do projektu PFRON – Bliżej siebie – formularz zgłoszeniowy i ankieta

Zapraszamy do udziału 🙂


2024-04-08

Stowarzyszenie Terapeutów zaprasza do składania ofert na prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz obsługi kadrowo-płacowej projektu „Bliżej siebie – środowiskowa rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych drogą do wielowymiarowego polepszenia ich jakości życia”

Usługa będzie realizowana w okresie IV 2024 – III 2025 r. i obejmować będzie w szczególności:

 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, obejmującej co najmniej ewidencję księgową:
  • kosztów (szacunkowo około 10-20 dokumentów kosztowych miesięcznie oraz rachunki od osób fizycznych)
  • przychodów (szacunkowo około 100-120 faktur przychodowych)
  • wydatków projektu (około 180-200 zdarzeń gospodarczych w miesiącu)

 

 • prowadzenie obsługi płacowej i kadrowej osób zaangażowanych do projektu
  • naliczanie wynagrodzeń dla około 50-60 osób zaangażowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej
  • prowadzenie zgłoszeń/rozliczeń z ZUS i PIT
  • sporządzanie zaświadczeń i oświadczeń (np. zaświadczenia o zarobkach)

Szczegóły w Zapytaniu poniżej:

zapytanie księgowość PFRON

zał 1 do Zapytania

Zapraszamy do składania ofert do dnia 15.04.2024 r.