ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

basic-web-development-classes-1.jpg
Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni. Wesprzyj Stowarzyszenie Terapeutów przekazując swój 1% podatku.

Ogłoszenie

 


Powstaje w kontekście projektu

 „SZANSA- nowe możliwości dla dorosłych”

 

Tytuł

Zakup i dostawa 10 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym oraz 10 myszkami komputerowymi

Warunki zmiany umowy

  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
  2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień
  3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy, w szczególności: Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmianie ulegnie harmonogram realizacji zadań w Projekcie lub w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; zmiany warunków i terminów płatności – w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-20

  1. załącznik nr 1 _FORMULARZ
  2. Załącznik nr 2 SOPZ
  3. Załącznik nr 3 wzór umowy
POBIERZ

 

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia


2020-12-20


Data ostatniej zmiany

2020-12-20


 


Termin składania ofert

2020-01-05 12:00:00


Planowany termin podpisania umowy

2021-01-08


 

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

 

         Stowarzyszenie Terapeutów

  1. Białostocka 9

         03-741 Warszawa

 

 

 

Osoby do kontaktu

 

Wioletta Bereda

wberedast@gmail.com

tel. 501 001 026

 

 

Części zamówienia

 

Część: 1

 

Tytuł części 1

Zakup i dostawa 10 komputerów przenośnych z oprogramowaniem i 10 myszkami komputerowymi

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

 

Przedmioty zamówienia do części 1


Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i jednorazowa dostawa 10 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym i 10 myszek komputerowych o parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego

 

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne

 


Miejsca realizacji adres

Kraj

Polska

 

 

 

 

Województwo

mazowieckie


 


Powiat

Warszawa


Gmina

Warszawa


 

Miejscowość

Warszawa

 


Harmonogram Etap 1

Początek realizacji

2020-12-20

 

 

 

 

Koniec realizacji

2020-01-05


 

Opis

zbieranie ofert

 

Czy występuje płatność częściowa

NIE


 

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Typ

Potencjał techniczny

 

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, umożliwiającymi realizację zamówienia.

 

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Weryfikacja w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy.

 

Typ

Dodatkowe warunki udziału

 

Opis

Inne warunki – brak powiązań kapitałowych lub osobowych - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą być powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,


posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

Kryteria oceny do części 1 Czy kryterium cenowe?

TAK

 

Opis

Waga 60%

Maksymalna liczba punktów za kryterium wynosi 60 pkt., otrzyma ją oferent, który który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

Cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 60 pkt.

 

Czy kryterium cenowe?

NIE

 

Opis

Waga 20%

Okres gwarancji produktu powyżej 24 miesięcy będzie punktowany w następujący sposób:

za każde dodatkowe wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy oferta otrzymuje dodatkowe 5 pkt. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 pkt. za 24 dodatkowe miesiące gwarancji.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Waga 20%

Termin realizacji zamówienie:

  • do 21 dni od podpisania umowy oferta otrzyma 0 pkt,
  • do 14 dni od podpisania umowy oferta otrzyma 10 pkt,
  • do 7 dni od podpisania umowy oferta otrzyma 20 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium 20

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-20 - data opublikowania

  -> 2020-01-05 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01-08  planowany termin podpisania umowy

 

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-12-18 - Etap1 (początek): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest zakup i jednorazowa dostawa 10 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem


-> 2020-12-30 - Etap1 (koniec): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest zakup i jednorazowa dostawa 10 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje 2 psychologów diagnostów

 

WYMAGANIA:

*minimum roczne doświadczenie w diagnozie dorosłych

*umiejętność diagnozowania kompetencji społecznych, umiejętności cyfrowych

*umiejętność konstruowania opinii psychologicznych

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu psychologa

*doświadczenie w poradnictwie psychologicznym

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje nauczyciela prowadzącego blok edukacyjny

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie-oligofrenopedagog

*minimum 3-letnie doświadczenie w nauczaniu dorosłych osób z niepełnosprawnościa intelektualną i autyzmem

*umiejętność samodzielnego przygotowania materiałów dotyczących procesu edukacyjnego związanego z nabyciem umiejętności społecznych i komputerowych

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje nauczyciela wspomagającego proces edukacyjny

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie-oligofrenopedagog

*minimum 3-letnie doświadczenie w wspomaganiu nauczania osób z niepełnosprawnościa intelektualną i autyzmem

*umiejętność współpracy z prowadzącym zajęcia w celu poszerzania przez uczestników komptencji społecznych i cyfrowych

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje 4 terapeutów cieni

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie- psycholog

*minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu psychologa

 

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje doradcy zawodowego, konsultanta

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie- oligofrenopedagog, trener pracy, doradca zawodowy

*minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

*szeroka znajomość rynku i możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu

 

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje psychoterapeuty

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie- psycholog lub pedagog z ukończoną szkoła psychoterapii

*minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu psychoterapeuty

 

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje asesora walidacyjnego do oceny procesy edukacyjnego

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie- psycholog, oligofrenopedagog

*minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

*umiejętność obserwacji oraz trafnego opisu efektów edukacyjnych

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu

 

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje 2 psychologów diagnostów

 

WYMAGANIA:

*minimum roczne doświadczenie w diagnozie dorosłych

*umiejętność diagnozowania kompetencji społecznych, umiejętności cyfrowych

*umiejętność konstruowania opinii psychologicznych

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu psychologa

*doświadczenie w poradnictwie psychologicznym

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje nauczyciela prowadzącego blok edukacyjny

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie-oligofrenopedagog

*minimum 3-letnie doświadczenie w nauczaniu dorosłych osób z niepełnosprawnościa intelektualną i autyzmem

*umiejętność samodzielnego przygotowania materiałów dotyczących procesu edukacyjnego związanego z nabyciem umiejętności społecznych i komputerowych

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje nauczyciela wspomagającego proces edukacyjny

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie-oligofrenopedagog

*minimum 3-letnie doświadczenie w wspomaganiu nauczania osób z niepełnosprawnościa intelektualną i autyzmem

*umiejętność współpracy z prowadzącym zajęcia w celu poszerzania przez uczestników komptencji społecznych i cyfrowych

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje 4 terapeutów cieni

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie- psycholog

*minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu psychologa

 

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje doradcy zawodowego, konsultanta

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie- oligofrenopedagog, trener pracy, doradca zawodowy

*minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

*szeroka znajomość rynku i możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu

 

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje psychoterapeuty

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie- psycholog lub pedagog z ukończoną szkoła psychoterapii

*minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu psychoterapeuty

 

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

Stowarzyszenie Terapeutów w ramach realizacji konkursu „SZANSA-nowe możliwości dla dorosłych” poszukuje asesora walidacyjnego do oceny procesy edukacyjnego

 

WYMAGANIA:

*wykształcenie- psycholog, oligofrenopedagog

*minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

*umiejętność obserwacji oraz trafnego opisu efektów edukacyjnych

*wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z etyką zawodu

 

 

OFERUJEMY:

*atrakcyjne wynagrodzenie

*umowę cywilno-prawną

*superwizję

 

LOKALIZACJA:

Białostocka 9, 03-741 Warszawa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV na adres terapeuci@terapeuci.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram

DATA

 TYTUŁ ZAJĘĆ

OPIS

18,21,22 stycznia

 

 Internet co to takiego?

Komputer i internet w moim życiu – w jakich obszarach życia wykorzystuję technologię komputerową. Wskazanie dodatkowych-nowych możliwości wykorzystania komputera i internetu. Zalety i wady internetu. Zbudowanie makiety obrazującej sieć internetową.

25, 28,29 stycznia

Mail – poczta elektroniczna czyli nowoczesny list.

Sprawdzenie co uczestnicy wiedzą o komunikacji mailowej. Założenie skrzynki mailowej. Omówienie  różnice pomiędzy mailami, które można bez obawy otworzyć i przeczytać, a tymi, których nigdy nie powinno się otwierać. Wprowadzenie pojęcia  korespondencja mailowa prywatna i służbowa. Omówienie czym są, skoncentrowanie się na korespondencji prywatnej: do kogo, zwroty używane w pisaniu maili – aspekty techniczne, wytłumaczenie każdego pola widniejącego w mailu. Rozesłanie wiadomości do siebie nawzajem  zawierającej inf. o sobie, swoich zainteresowaniach, marzeniach, planach.

 

30 stycznia

Spotkanie integracyjne

 

1, 4,5 luty

 Poznajemy program graficzny Canva – tworzymy projekt ulotki informacyjnej ( nawiązanie do sobotniego wyjścia)

 Uczestnicy poznają prosty program graficzny. Sprawdzenie umiejętności uczestników w zakresie technicznych umiejętności pracy na komputerze:  poszukiwania informacji, przetwarzania informacji, kopiowania,  drukowania, operowania klawiaturą i myszką, napisania krótkiego tekstu.

8, 11,12 luty

Kontynuacja pracy w programie Canva -  kartki z okazji Dnia Zakochanych.

Doskonalenie umiejętności pracy w programie.  Uczestnicy samodzielnie  stworzą kartkę dla  kogoś bliskiego. Karki zostaną wysłane drogą mailową. Dodatkowo uczestnicy zrobią nagrania życzeń, które dołączą do maila.  Wysyłanie maila z załącznikami

13.02.2021

Spotkanie integracyjne

 

15,18,19 luty

Mój wizerunek online i portale społecznościowe

Kim jestem? Jak widzą mnie inni? Co można publikować na portalach społecznościowych? O czym warto pomyśleć przy okazji rozmowy o relacjach z innymi za pośrednictwem internetu. Wizerunek w sieci jest równie ważny ponieważ treści, które zamieszczamy w internecie kształtują opinie na nasz temat silniej niż poglądy wygłaszane w miejscach publicznych czy sposób zachowania się. Nie wszystko jednak podlega naszej kontroli — inni użytkownicy mogą zamieścić zdjęcie czy napisać o nas złośliwy komentarz.   Uczestnicy porozmawiają również o kulturze w sieci i  stworzą  listę działań, o których należy pamiętać, publikując informacje o sobie i innych w sieci.

22,25,26 luty

Bezpieczeństwo w sieci

Osoby uczestniczące w zajęciach poznają zasady bezpiecznego korzystania z internetu, a także usystematyzują i utrwalą sobie wiedzę na temat rodzajów zagrożeń i zabezpieczeń. Poznają także korzyści i zagrożenia płynące z anonimowości w internecie.

27.02.2021

Spotkanie integracyjne

 

1,4,5 marca

Hejt i mowa nienawiści

Czym są hejt i mowa nienawiści? Czy to normalna forma komunikacji? Czy można im przeciwdziałać? W czym się przejawiają? Jak na nie reagować i kto powinien się tym zająć?  Przedstawianie  możliwych rozwiązań korzystając z doświadczeń innych osób.  Jak zmienić przekaz nienawiści w przekaz pełen zrozumienia. Co możemy zrobić, gdy stykamy się z hejtem i mową nienawiści.

 

8,11,12 marca

Portale informacyjne – wiadomości z kraju i ze świata i nie tylko.

Co to są portale informacyjne, jakie są rodzaje portali i co możemy na nich znaleźć.  Przeglądanie portali i omawianie ważnych treści i wiadomości, dyskusja na temat przedstawianych doniesień informacyjnych i porównanie z tradycyjną prasą. Rozróżnianie fake – news od prawdziwych informacji. 

 

13 marca

Spotkanie integracyjne

 

15,18,19 marca

Tworzymy własną książkę kulinarną w formie elektronicznej

Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z rożnych źródeł w temacie kulinarnym. Zapoznanie uczestników w sposobem przechowywania informacji na komputerze i na innych nośnikach.

22,25,26 marca

Drukujemy i oprawiamy swoją książkę

Wydrukowanie stworzonej książki oraz zszycie jej japońską metodą introligatorską - korzystanie z instrukcji filmowej zamieszczanej na kanale YouTube. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat i praktyczne jej wykorzystanie.

27 marca

Spotkanie integracyjne

 

29, 1,2 marca

e – kultura spotkania ze sztuką

Internet to również dostęp do kultury i jej bogatych zbiorów. Uczestnicy poznają  sposoby wyszukiwania zasobów kultury ( muzyka, malarstwo, taniec, teatr) z legalnych źródeł. Zapoznają się portalami publicznymi z zasobami kultury. Oglądanie, słuchanie, pobieranie wersji cyfrowych filmów, muzyki, literatury, audycji radiowych, obrazów, prasy, gier, komiksów z legalnych źródeł kultury  Doskonalenie umiejętności wyszukiwania, kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu – ćwiczenia.

8,9 kwiecień

e-kultura spotkania ze sztuką ( teatr)

Korzystanie  z legalnych źródeł  kultury oraz wykorzystanie ich do własnej twórczości. Robimy teatr cieni i nagrywamy – udostępniamy własnych treści kultury w internecie.

10.04.2021

Spotkanie integracyjne

 

12,15,16 kwiecień

e – kultura spotkania ze sztuką ( rysunek. Malarstwo)

Impresjonizm  - to najpopularniejszy nurt w sztuce malarskiej.  Korzystanie  z legalnych źródeł  kultury przedstawiających ten kierunek w malarstwie, oglądanie obrazów, poznanie autorów i określenie głównych cech charakteryzując ten styl. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na ten temat.

19,22,23 kwiecień

e  kultura spotkania ze sztuką ( rysunek, malarstwo)

My jako impresjoniści. Malujemy i przygotowujemy obrazy na wystawę.

24 kwietnia

Spotkanie integracyjne

 

26,29,30 kwiecień

e  kultura spotkania ze sztuką ( rysunek, malarstwo)

My jako impresjoniści. Malujemy i przygotowujemy obrazy na wystawę.

6,7 maj

Uzależnienia technologiczne

Internet, telefon komórkowy są obecne codziennie w naszym życiu. Za pośrednictwem internetu komunikujemy się ze sobą. Kiedy korzystanie z nowych technologi może być problemem? Kiedy zaczyna być uzależnieniem? Jak radzić sobie z nadmiernym korzystaniem z internetu?

Uczestnicy  poznają zachowania, które mogą świadczyć o uzależnieniu od internetu i wspólnie wymyślają sposoby radzenia sobie z tym problemem. Zastanowimy się wspólnie udział  nad wpływem internetu na relacje społeczne.

8.05.2021

Spotkanie integracyjne

 

10,13,14 maj

Tworzymy swój film

Uczestnicy dowiedzą  się, że poza nakręceniem filmu telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym z kamerą można w prosty sposób w komputerze dodać do filmu  muzykę, napisy i efekty filmowe. Poznają prosty program do obróbki filmów i będą w nim pracować.

 

17,20,21 maj:

Tworzymy swój film

Kontynuacja pracy i prezentacja efektów.

22 maja

Spotkanie integracyjne

 

24, 27,28 maj

Zakupy w sieci

Coraz częściej korzystamy z zakupów przez internet, doceniając ich szybkość i wygodę. Wspólnie zastanowimy się nad różnicami  między zakupami on-line a tymi dokonywanymi osobiście. Omówieni sposobów dokonywania zakupów, składania zamówień, dokonywania płatności za zakupy.

31, 3, 4 czerwiec

Tworzenie CV, mail służbowy, szukamy ogłoszeń o pracę

Mail – poczta elektroniczna służbowa omówienie czym jest, zwroty - etykieta mailowa, wysłanie maila  służbowego. Omówienie i stworzenie swojego CV. Rozmowa o możliwościach zawodowych, poznanie portali z ogłoszeniami o pracę.

5 czerwca

Spotkanie integracyjne

 

7,9,10 czerwca

Podsumowanie projektu

 

 

Każda grupa ma spotkanie raz w tygodniu. W zależności od przydzielenia do grupy: w poniedziałek lub w czwartek lub w piątek. Grupa poniedziałkowa i czwartkowa ma zajęcia w godzinach 17-20, a piątkowa w godzinach 16-19. Dodatkowo wszystkie grupy mają co 2 tygodnie spotkania integracyjne.

 

feature-bg1.jpg
Nasza misja to pomoc osobom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym, prowadzenie programów i placówek na rzecz osób z autyzmem, profilaktyka zaburzeń więzi, kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych, prowadzenie staży zawodowych oraz szkoleń dla osób i służb zainteresowanych terapią i rehabilitacją i readaptacją społeczną.
siepomaga.png

Stowarzyszenie Terapeutów jako Organizacja Pożytku Publicznego utrzymuje się między innymi ze środków przekazywanych przez darczyńców. Jeśli podoba Ci się to czym się zajmujemy możesz nas wesprzeć dobrowolną wpłatą.

©2021 Stowarzyszenie Terapeutów. All Rights Reserved. Designed By Stowarzyszenie Terapeutów

Proszę opublikować moduł w pozycji offcanvas